DREJTËSIA SOT

PRVO IZDANJE

19:12 / 12 августа 2017

Monitoruar nga

DRUGO IZDANJE

19:11 / 12 августа 2017

Monitoruar nga

TREĆE IZDANJE

19:09 / 12 августа 2017

Monitoruar nga

Cetvrto izdanje

11:25 / 11 августа 2017

Monitoruar nga

Indikatori percepcije

Percepcija kosovskih građana o institucijama vladavine prava

> Vidi informativne grafikone

Prikupljeni podaci predstavljaju rezultat ankete sa građanima Republike Kosovo – jun 2016.

Za više informacija, vidi metodologiju

Strukturni indikatori

Podaci o nezavisnosti, efikasnosti i učinku pravosudnih institucija

> Vidi informativne grafikone

Podaci ocenjuju na osnovu neophodnih indikatora koji su preduslov za efikasnost, učinak i nezavisnost pravosudnih institucija i promene tokom godina. Za više informacija, vidi metodologiju

Za više informacija, vidi metodologiju