Monitorimi i Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë për periudhën Prill – Shtator 2021

Monitoruar nga

11:24 / 06 Dhjetor 2021
[supsystic-social-sharing id="1"]


Platforma ‘Drejtësia Sot’ gjatë periudhës prill-shtator të vitit 2021, ka monitoruar nga afër institucionet të cilat sigurojnë që sistemi i drejtësisë në Kosovë ruan dhe promovon një standard që i shërben drejtësisë së të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mbështetë respektimin e të drejtave të njeriut, të garantuara me Kushtetutë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj).Më konkretisht, Drejtësia Sot në formë sistematike ka monitoruar punën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), punën e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), punën e të gjitha gjykatave në Kosovë dhe të gjitha prokurorive, me theks të veçantë në trajtimin dhe gjykimin e lëndëve të korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe atyre lëndëve ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë shtetëror. 

Projekti “Monitorimi i Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë” financohet nga Ministria e Punëvë të Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar përmes Ambasadës Britanike në Prishtinë.

Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi vetëm e Grupit për Studime Juridike dhe Politike dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit  të Mbretërisë së Bashkuar.

The ‘Justice Today’ platform during the period April-September 2021, has closely monitored the institutions which ensure that the justice system in Kosovo maintains and promotes a standard of justice for all citizens of Kosovo as well as it promotes the respect of the rights guaranteed by Constitution and the European Convention on Human Rights (ECHR).

More specifically, Justice Today has systematically monitored the performance of the Kosovo Judicial Council (KJC), the Kosovo Prosecutorial Council (KPC), the work of all courts and all prosecution offices in Kosovo, with particular emphasis on handling and adjudicating cases of corruption, organised crime, money laundering and cases involving senior state officials.

The project “Monitoring of the Judicial and Prosecutorial System of Kosovo” is implemented through fundings of the UK Ministry of Foreign Affairs via the British Embassy in Pristina.

The contents of this publication are the sole responsibility of the Group for Legal and Political Studies and do not necessarily reflect the views of the Ministry of Foreign Affairs of the United Kingdom.