Indikatorët e perceptimit

Perceptimi i qytetarëve të Kosovës për institucionet e sundimit të Ligjit

> Shiko infografikat

Të dhënat e mbledhura paraqesin rezultatet nga anketa me qytearët e Republikës së Kosovës- Qeshor 2016.

Për më shumë shih metodologjinë

Indikatorë strukturorë

Të dhëna mbi pavarsinë, efikasitetin dhe performancën e institucioneve të drejtësisë

> Shiko infografikat

Të dhënat vlerësojnë mbi bazën e indikatorëve të nevojshëm që parakushtëzojnë efikasitetin, performancën dhe pavarsinë e institucioneve të drejtësisë, dhe ndryshimin e tyre ndër vite.

Për më shumë shih metodologjinë